தொடரும் தோழர்கள்

வியாழன், ஆகஸ்ட் 24, 2017

நீங்க ஷட்டப் பண்ணுங்க !

நீங்க ஷட்டப் பண்ணுங்க!

என்ன அழகான, அற்புதமான ஓவியம் போன்ற  ஒரு உபதேசம்.!

இதைத்தானே அருணகிரியும் சொன்னார்....சும்மா இரு என்று.

எப்போதுமே ஓய்வில்லாமல் பேசிக்கொண்டே இருப்பவர் பலர்.

பேசும் பேச்சில் சாரம் எதுவுமில்லாமல் வெட்டிப்பேச்சாகப் பேசுபவரைப் பார்த்து என்ன சொல்வது?

நீங்க ஷட்டப் பண்ணுங்க!